پیام توسعه صبا

سرفصل

ویزا

ويزا
1. درصورتي که تحويل ويزا به وسيله اين شرکت به دلايلي همچون (هزينه سفارت يا کشور دعوت کننده يا اختلافات سياسي يا تشابهات اسمي و چهره اي مسافر) که از اختيارات اين شرکت خارج است به تأخير بي افتد اين شرکت هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و هزينه ويزا يا دعوت نامه مستردد نخواهد شد.
2. با توجه به اينکه خريد بليط و رزرو هتل و هرگونه هماهنگي ديگر مربوط به سفر پس از دريافت ويزا انجام ميپذيرد لذا اين آژانس در قبال هرگونه اقدام پيش از اخذ ويزا هيچگونه مسئوليتي را نمي پذيرد و کليه زيانهاي مادي و معنوي آن به عهده خود مسافر يا آژانس درخواست کننده ميباشد.
3. با توجه به اينکه مدارک لازم براي اخذ بعضي ويزاها شامل رزرو هتل و اصل بليط صادر شده ميباشد لذا در صورت عدم تأييد ويزا از سوي سفارت اين شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال ضرر و زيان ناشي از کنسلي بليط و هتل نداشته و کليه خسارت ها به عهده مسافر ميباشد.
4. آژانس مسافرتي درخواست کننده ويزا يا تحويل دهنده پاسپورت متعهد ميشود صاحب پاسپورت داخل کشور بوده و در صورت عدم نياز به حضور مسافر در سفارت اقدامات لازم را انجام دهد در غير اينصورت کليه مسئوليتهاي آن به عهده درخواست کننده ميباشد.
5. اگر در مدت اقامت ويزا و يا تاريخ آن از طرف شرکت دعوت کننده يا کنسولگري تغييراتي ايجاد شود مسافر آن را ميپذيرد و متعهد ميشود هزينه اقدامات انجام شده که شامل کل هزينه ويزا ميباشد را پرداخت نمايد.
6. اگر مسافر ويزاي چند کشور را همزمان بخواهد چون هر يک از سفارت ها شرايط و قوانين خاص خود را دارد در صوري که هر کدام از ويزا ها به هر دليلي صادر نگردد مسافر ملزم به پرداخت کليه هزينه هايي انجام شده ديگر کشورها به صورت مستقل ميباشد.
7. مسافر يا آژانس درخواست کننده کننده ويزا يا بليط متعهد ميشود پس از دريافت خدمات ويزا، تاريخ و مهر، نوع ويزا، همراهان و محتويات ان را چک نمايند و در صورت مشاهده اشکال در هنگام دريافت مدارک به شرکت اعلام نمايد در غير اينصورت مسئوليت آن به عهده شرکت نميباشد.
8. در صورتيکه درخواست کننده ويزا آژانس باشد متعهد ميشود که کليه شرايط تضمين، اخذ ويزا، قرارداد و غيره را به مسافر خود اعلام نمايد در صورت عدم هماهنگي خود جوابگوي مسافر خواهد بود.
9. اگر مسافران به صورت گروهي باشند ويزاي تعدادي از آنها به هر دليلي مرفوض شود و براي بقيه صادر گردد مسافريني که داراي ويزا ميباشند اگر از مسافرت خود صرف نظر کنند موظف به پرداخت هزينه ويزا ميباشند.
10. لازم به ذکر است در برخي از کشورها در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بايد ظرف 48 ساعت در اداره پليس ثبت اقامت نمايد.
11. ارسال مدارک به اين آژانس به عنوان پذيرش شرايط فوق ميباشد.